Mentalnie Równi

Stowarzyszenie Mentalnie Równi to organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób potrzebujących wsparcia ukojenia i równowagi psychicznej. Celem stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji społecznej osób bądź grup społecznych.

Stowarzyszenie Mentalnie Równi to organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób potrzebujących wsparcia, ukojenia i równowagi psychicznej. Wraz z Instytutem Zdrowia Mentalnego, Stowarzyszenie realizuje dobroczynne projekty na rzecz poprawy zdrowia mentalnego.

Członkowie Stowarzyszenia to doświadczeni specjaliści w pracy z osobami dotkniętymi kryzysami psychicznymi. Przez wiele lat dzięki pracy psychologicznej od podszewki poznali potrzeby ludzi, ich lęki, niepokoje oraz traumy. Ilość czynników, jakie codziennie negatywnie działają na nasz organizm jest ogromna. 

Realizując nasze cele statutowe chcemy zagwarantować darmową pomoc każdej potrzebującej osobie.

Akcja społeczna Mentalnie Równi, ma na celu wyrównywanie szans w dostępie do opieki psychologicznej osób takowej pozbawionych.

Walczymy o poszerzenie dostępu do opieki psychologicznej i psychiatrycznej.
Chcemy aby każda osoba wykluczona że względów finansowych, terytorialnych bądź stygmatyzowana społecznie miała możliwość korzystania z darmowej pomocy, w każdym miejscu i czasie.

Dbanie o dobrostan psychiczny nie może być przywilejem osób zamożnych, ale powinno być podstawowym prawem, każdego kto przeżywa kryzysy psychiczne.

Każdy z nas, bez względu na to czy mieszka w dużym mieście, czy w małej wsi, czy jest bogaty, czy biedny, czy ma wsparcie rodziny czy żyje w samotności, mierzy się z tymi samymi
problemami cywilizacyjnymi jakimi są m.in.: depresja, lęki, zaburzenia snu, wypalenie zawodowe czy przewlekły stres.

Wspólnie dajmy szanse na normalne życie każdej osobie walcząc o rozszerzenie darmowej,
wysoko wyspecjalizowanej opieki psychologicznej i psychiatrycznej.

01
Ochrona i promocja zdrowia
02
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
03
Działalność psychologiczna, terapeutyczna, psychiatryczna, informacyjna, szkoleniowa i coachingowa
04
Podnoszenie kompetencji zawodowych ludzi aktywnych zawodowo, lub poszukujących pracy, którzy chcą udoskonalać swoje zdolności interpersonalne
05
Przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji społecznej osób bądź grup społecznych
06
Działania polegające na budowaniu odporności psychofizycznej
07
Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
08
Działalność charytatywna
09
Propagowanie zdrowego stylu życia

Projekty

Mów Do Mnie - #TokTuMi

Misją akcji społecznej Mów Do Mnie - #TokTuMi jest profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez zapewnianie powszechnej, jakościowej wiedzy psychologicznej dzieciom i młodzieży oraz ich najbliższemu otoczeniu: rodzicom i nauczycielom. Żeby chronić zdrowie psychiczne najmłodszych edukujemy cały system: dziecko, rodzica i nauczyciela. Tylko wszechstronne działania mogą przynieść realną pomoc.

Więcej informacji o akcji społecznej Mów Do Mnie - #TokTuMi dostępne jest na stronie internetowej:
mowdomnie.org

Godzina wychowawcza ze zdrowiem psychicznym

Stowarzyszenie Mentalnie Równi z ogromną przyjemnością przedstawia nowatorski program edukacyjny przeznaczony dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: "Godzina wychowawcza ze zdrowiem psychicznym". Jego głównym celem jest podniesienie świadomości na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w dzisiejszym, pełnym wyzwań świecie.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie będą mieli okazję do głębszego zrozumienia zaburzeń zdrowia psychicznego oraz zdobycia praktycznych narzędzi do wsparcia siebie i innych w trudnych momentach życia. Dyskusje, warsztaty i interaktywne zajęcia pomogą uczestnikom lepiej rozumieć własne emocje, myśli oraz zachowania.

W trakcie projektu skupimy się na kluczowych zagadnieniach takich jak zaburzenia odżywiania, cyberprzemoc oraz zagrożenia wynikające z uzależnień. Wspólnie z uczniami będziemy poszukiwać strategii radzenia sobie w środowisku pełnym presji oraz wyzwań.

Zachęcamy placówki edukacyjne do wzięcia udziału w tym przełomowym projekcie. Wspólnie możemy przyczynić się do tworzenia bezpiecznego i świadomego środowiska, w którym każdy uczeń poczuje się zrozumiany i wspierany.

Program realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

Wsparcie psychologiczne dla uchodźców

Od początku wojny w Ukrainie zaangażowaliśmy się w wsparcie uchodźców. Zaczęliśmy jak większość - szukaliśmy mieszkań, zbieraliśmy fundusze, kupowaliśmy ubrania i jedzenie. Szybko zorientowaliśmy się, że to nie wystarczy, że kryzys nie jest chwilowy. Podjęliśmy kroki aby zrekrutować i zatrudnić psychologów uciekających przed wojną.

Naszym marzeniem jest zapewnienie psycholożkom i psychologom pracy, która pozwoli utrzymać się im i ich dzieciom w Polsce, a osobom uchodźczym, które potrzebują wsparcia psychologicznego niezbędnej, darmowej opieki.

Z pomocą przyszła fundacja Americares dzięki której realizujemy Projekt wsparcia psychologicznego dla uchodźców.
Od początku wojny zrealizowaliśmy:
konsultacje psychologiczne

Projekt wsparcia psychologicznego dla mieszkańców Mazowsza

Dzięki wsparciu Marszałka Województwa Mazowieckiego realizujemy projekt wsparcia psychologicznego dla mieszkańców Mazowsza.

Problemy ze zdrowiem psychicznym są w rzeczywistości bardzo powszechne i mogą dotknąć każdego. Aż jeden na pięciu Polaków może na pewnym etapie życia zapadać na chorobę psychiczną. Każdy jest podatny na problemy ze zdrowiem psychicznym. Dotyka ludzi bez względu na wiek, wykształcenie, status finansowy czy kulturę.

Dlatego jeżeli jesteś mieszkańcem Województwa Mazowieckiego, czujesz obniżony nastrój, mierzysz się z bardzo dużym, długotrwałym stresem lub dotykają cię inne problemy związane ze zdrowiem psychicznym skontaktuj się z nami i umów swoją pierwszą wizytę psychologiczną.
Projekt sfinansowany jest ze środków Wojewody Mazowieckiego

Szkolenie dla nauczycieli z rozpoznawania zaburzeń zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży

Dzięki współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki uruchomiliśmy darmowy interaktywny program warsztatowy dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz rodziców dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych adresujący problem: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – wczesne rozpoznawanie zaburzeń zdrowia psychicznego i interwencja w wielokulturowym środowisku oświatowym.

Problem zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży jest problemem, który nabrał na sile w ciągu kilku lat. Szkoła jest miejscem, gdzie pierwsze niepokojące sygnały zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży powinny być zauważane. Wychodząc naprzeciw temu problemowi rozpoczęliśmy cykl szkoleń, który uwrażliwi nauczycieli na symptomy świadczące o występowaniu zaburzeń zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży.
Celem szkoleń jest m.in.
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z etiologią zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń wynikających ze stresu pourazowego, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń depresyjnych i lękowych.
 • Zapoznanie z metodami pracy z dzieckiem i uczniem z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz procedurami interwencji w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
 • Przekazanie informacji dotyczących wsparcia świadczonego przez placówki ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Materiały wytworzone w ramach niniejszego projektu dostępne są na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 4.0.
„Program "Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i uczniów o zróżnicowanych potrzebach w wielokulturowym środowisku przedszkola i szkoły" współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Pozytywna szkoła - realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej – II edycja. Moduł III. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i uczniów o zróżnicowanych potrzebach w wielokulturowym środowisku przedszkola i szkoły.”

Mam firmę i chcę pomagać

Akcja społeczna #MentalnieRówni jest akcją dedykowaną także wszystkich przedsiębiorców.

Zarówno tych malutkich, rodzinnych, średnich przedsiębiorstw oraz firm o zasięgu globalnym.

Każde wsparcie jest na wagę złota i oznacza realną pomoc dla naszych podopiecznych.

Wspierając działania wpisane w akcję poprzez jednorazową darowiznę lub systematyczne datki, pomagacie osobom, zmagającym się z zaburzeniami psychicznymi, stygmatyzowanym, ofiarom zespołu stresu pourazowego, przewlekle chorym, które nie posiadają środków na skorzystanie ze wsparcia psychologicznego.

Angażując się w naszą akcję realizujecie bardzo ważny społecznie cel i pokazujecie troskę Waszej Firmy, nie tylko o swoich pracowników ale również członków lokalnej społeczności i inne osoby potrzebujące pomocy.
Korzyści płynące z przystąpienia do akcji:
 • Pokazujecie Waszą dbałość o ważny społecznie problem, nie pozostajecie obojętni na los innych
 • Pokazujecie, że zdrowie psychiczne, życie i dobrostan mentalny nie tylko Waszych pracowników stanowi dla Waszego przedsiębiorstwa najwyższą wartość
 • Zyskujecie uznanie pracowników oraz klientów, jako przedsiębiorca angażujący się w akcje społeczne
 • Udowodniacie, że wiecie, jak pomagać rozsądnie – środki przekazane na zapewnienie terapii konkretnym osobom, możecie zaprezentować w działaniach komunikacyjnych i raportach,
 • Rozliczacie darowiznę
Od nas otrzymujecie:
 • Zamieszczenie logotypu Waszego przedsiębiorstwa na stronie www, social mediach i Linkedin Stowarzyszenia
 • Zamieszczenie informacji o uczestnictwie Waszego przedsiębiorstwa w akcji w sprawozdaniu rocznym Stowarzyszenia Mentalnie Równi
 • Warsztat profilaktyczny online dla pracowników przedsiębiorstwa z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
Dołączcie do grona przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie i wesprzyjcie Akcję Społeczną #MentalnieRówni.
POMAGAJ I WSPIERAJ
Nie wykluczajmy, wspierajmy, bądźmy Mentalnie Równi!
Wspólnie dajmy szanse na normalne życie każdej osobie walcząc o rozszerzenie darmowej, wysoko wyspecjalizowanej opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Zobacz komu możesz pomóc.
Dołącz do nas. Wesprzyj naszych podopiecznych.

NASI PARTNERZY I DARCZYŃCY

Kontakt

 • Ul. Armii Ludowej 7/6, 00-575 Warszawa
 • NIP: 7011077903
 • Numer w ewidencji stowarzyszeń zwykłych m.st. Warszawy 827

Wesprzyj naszą działalność

 • Stowarzyszenie Mentalnie Równi
  Aleja Armii Ludowej 7/6, 00-575 Warszawa
 • Numer konta:
  46 1090 1753 0000 0001 4998 4448
 • IBAN: PL46109017530000000149984448
 • Tytuł przelewu:
  Darowizna na cele statutowe
wesprzyj na zrzutka.pl
Polityka prywatności Regulamin
Wszelkie prawa zastrzeżone Mentalnie Równi © 2022
Wykonanie: e12studio.pl
Skip to content